Privacy policy (EN)
N-JOY Cocktailbar Amsterdam

**Dutch version below**


Last Updated: May 25, 2023

Thank you for visiting N-JOY Cocktail Bar and for your interest in our privacy policy. At N-JOY, we value the privacy of our customers and strive to protect your personal information. This privacy policy describes the personal information we collect, how we use this information, and the rights you have regarding your data.

 1. Information Collected

1.1 Personal Information When visiting our website, placing an order, or communicating with us, we may collect certain personal information such as your name, email address, phone number, age, physical address, and payment details. We only collect personal information that you voluntarily provide to us.

1.2 Non-Personal Information We may also collect non-personal information when you visit our website, such as your IP address, browser type, operating system, referring URLs, and other technical information that helps us improve and manage our website.

 1. Use of Information

2.1 Purposes We use the collected personal information to:

 • Process and fulfill your reservations and orders.
 • Contact you regarding your reservations, orders, or requests.
 • Keep you informed of special offers, promotions, events, or other information that we believe may be of interest to you.
 • Provide you with a personalized and enhanced experience when visiting our website. Improve and develop our services.

2.2 Data Security We take appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against unauthorized access, loss, alteration, or disclosure. We limit access to your personal data to those employees and service providers who need this information to perform specific tasks on our behalf.

2.3 Disclosure to Third Parties We only share your personal data with third parties in the following cases:

 • When necessary to fulfill your reservation or order (e.g., sharing your information with a delivery service).
 • When you have explicitly consented to the sharing of your data.
 • When we are legally obligated to provide your data.
 • When we have legitimate reasons to believe that disclosure of your data is necessary to protect our rights, prevent fraud, or ensure the safety of others.
 1. Your Rights

You have certain rights regarding your personal data. You can exercise these rights by contacting us using the contact information provided below. We will take reasonable steps to fulfill your request unless we have a legal obligation to retain the information.

3.1 Access and Correction You have the right to request access to the personal information we hold about you. If the information is incorrect or incomplete, you have the right to have it corrected.

3.2 Withdrawal of Consent If you have previously given consent for the processing of your personal data, you can withdraw your consent at any time. However, this does not affect the lawfulness of processing prior to the withdrawal.

3.3 Data Erasure You have the right to request the deletion of your personal data in certain cases, such as when the data is no longer necessary for the purposes for which it was collected or when you withdraw your consent.

3.4 Restriction of Processing You can request the restriction of processing of your personal data in certain situations, such as when you dispute the accuracy of the data or when the processing is unlawful.

3.5 Data Portability Where technically feasible, you have the right to receive your personal data in a structured, commonly used, and machine-readable format, and to transmit those data to another controller without hindrance.

3.6 Objection You have the right to object to the processing of your personal data based on legitimate interests or for direct marketing purposes. We will evaluate your request and cease processing your data unless we have compelling legitimate grounds to continue the processing.

 1. Cookies and Tracking Technologies

We may use cookies and similar tracking technologies

on our website to enhance your experience, customize our services, and collect statistical information. Please refer to our Cookie Policy for more information on the use of cookies and how to manage your cookie preferences.

 1. Changes to the Privacy Policy

We may update this privacy policy from time to time to reflect changes in our data processing practices. We recommend checking the privacy policy regularly for any updates. The updated version of the privacy policy will be effective once posted on our website.

 1. Contact Information

If you have any questions, comments, or requests regarding this privacy policy or how we process your personal data, you can contact us using the following contact information:

Name: N-JOY Cocktail Bar
Contact Person: Dennis Wouterse
Address: Korte Leidsedwarsstraat 93, 1017 PX Amsterdam
KVK: 34205119
Email: info@njoycocktails.com

We will make our best efforts to respond to your inquiries or requests as promptly as possible and address any concerns regarding your privacy.

Thank you for trusting N-JOY Cocktail Bar. We strive to protect your privacy and make your experience with us as enjoyable as possible.

This privacy policy is effective as of the aforementioned date and replaces all previous versions.


Privacybeleid NL
N-JOY Cocktailbar Amsterdam

Laatst bijgewerkt: 25-5-2023

Bedankt voor het bezoeken van N-JOY Cocktail Bar en voor uw interesse in ons privacybeleid. Bij N-JOY hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

1.         Verzamelde informatie

1.1 Persoonlijke informatie

Bij het bezoeken van onze website, het plaatsen van een bestelling of het communiceren met ons, kunnen we bepaalde persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, fysiek adres en betaalgegevens. We verzamelen alleen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.

1.2 Niet-persoonlijke informatie

We kunnen ook niet-persoonlijke informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende URL’s en andere technische informatie die ons helpt onze website te verbeteren en te beheren.

2.         Gebruik van informatie

2.1 Doeleinden

We gebruiken de verzamelde persoonlijke informatie om:

Uw reserveringen en bestellingen te verwerken en uit te voeren.

 • Uw reserveringen en bestellingen te verwerken en uit te voeren.
 • Contact met u op te nemen met betrekking tot uw reserveringen, bestellingen of verzoeken.
 • U op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen, promoties, evenementen of andere informatie waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn.
 • U te voorzien van een gepersonaliseerde en verbeterde ervaring bij het bezoeken van onze website.
 • Onze diensten te verbeteren en te ontwikkelen.

2.2 Gegevensbeveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking. We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die medewerkers en dienstverleners die deze informatie nodig hebben om namens ons specifieke taken uit te voeren.

2.3 Openbaarmaking aan derden

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden in de volgende gevallen:

 • Wanneer het noodzakelijk is om uw reservering of bestelling uit te voeren (bijvoorbeeld om uw gegevens te delen met een bezorgservice).
 • Wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het delen van uw gegevens.
 • Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken.
 • Wanneer wij goede redenen hebben om te geloven dat openbaarmaking van uw gegevens noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, fraude te voorkomen of de veiligheid van anderen te waarborgen.

3.         Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. We zullen redelijke stappen ondernemen om aan uw verzoek te voldoen, tenzij we een wettelijke verplichting hebben om de informatie te behouden.

3.1 Toegang en correctie

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Als de informatie onjuist of onvolledig is, heeft u het recht om deze te laten corrigeren.

3.2 Intrekken van toestemming

Als u eerder toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunt u op elk moment uw toestemming intrekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

3.3 Gegevenswissing

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen in bepaalde gevallen, zoals wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of wanneer u uw toestemming intrekt.

3.4 Beperking van verwerking

U kunt vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken in bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van de gegevens betwist of wanneer de verwerking onrechtmatig is.

3.5 Gegevensoverdraagbaarheid

Indien technisch mogelijk, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat, en om die gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke partij zonder belemmering.

3.6 Bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van legitieme belangen of direct marketingdoeleinden. We zullen uw verzoek evalueren en stoppen met het verwerken van uw gegevens, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben om door te gaan met de verwerking.

4.         Cookies en trackingtechnologieën

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën gebruiken op onze website om uw ervaring te verbeteren, onze diensten aan te passen en statistische informatie te verzamelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren.

5.         Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze gegevensverwerkingspraktijken weer te geven. We raden u aan om regelmatig het privacybeleid te controleren voor eventuele updates. De bijgewerkte versie van het privacybeleid zal van kracht zijn zodra deze op onze website wordt geplaatst.

6.         Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot dit privacybeleid of de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Naam: N-JOY Cocktail Bar
Contactpersoon: Dennis Wouterse
Adres: Korte Leidsedwarsstraat 93, 1017 PX Amsterdam
KVK: 34205119
E-mail: info@njoycocktails.com

We zullen ons best doen om uw vragen of verzoeken zo snel mogelijk te beantwoorden en eventuele zorgen met betrekking tot uw privacy op te lossen.

Bedankt voor het vertrouwen dat u stelt in N-JOY Cocktail Bar. We streven ernaar om uw privacy te beschermen en uw ervaring bij ons zo plezierig mogelijk te maken.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf de bovengenoemde datum en vervangt alle voorgaande versies.